Premium pool och pooltak från en pålitlig leverantör

Pooltime
 BEGÄR OFFERT   BOKA HEMBESÖK  TELEFON  EMAIL
[icon url = "mailto: info@pooltime.se" size = "15px" color = "# 35b1ca"] Premium pool och pooltak från en pålitlig leverantör
[icon url = "mailto: info@pooltime.se" size = "15px" color = "#35b1ca" icon = "fa fa-envelope"] info@pooltime.se
 [icon url = "tel:0102067060" size = "15px" color = "#35b1ca" icon = "fa fa-phone"] 010 - 206 70 60[icon url = "https://www.pooltime.se/kontakt/" size = "15px" color = "#35b1ca" icon = "fa fa-globe"] Kontakta oss
Pooltime.se

FÖRSÄLJNINGS- OCH RETURVILLKOR

 

Allmänt:
Dessa försäljnings- och returvillkor gäller för alla erbjudanden, all försäljning och alla leveranser såvida inget annat skriftligen avtalats mellan parterna. Företaget får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Registrerad juridiskt namn: Toth Invest Solutions AB.

 

Priser:
Alla priser anges i svenska kronor. Toth Invest Solutions AB:s priser framgår av Toth Invest Solutions AB:s aktuella prislista eller av ett konkret erbjudande, som dessutom innehåller information om leveranskostnader enligt Toth Invest Solutions AB:s beräkningar med hänsyn tagen till sådana ändringar i valutakurser, tull, skatter, avgifter mm, som kan hänföras till den avtalade leveransen. Prissättningen är beroende av bl.a. tillverkarens pris, valutakurser och andra yttre faktorer och Toth Invest Solutions AB förbehåller sig rätten att omedelbart ändra priser utan föregående avisering.

 

Betalning:
Betalning ska ske senast det datum som på fakturan är angivet som sista betalningsdag. Huvudregeln är att betalning skall erläggas netto kontant. Toth Invest Solutions AB har rätt att kräva ränta och avgifter för utebliven betalning med 2% per månad (24% per år) till dess det förfallna beloppet är betalt, i de fall betalning sker efter förfallodagen. Inbetalningar från köparen avräknas i första hand på den upplupna dröjsmålsräntan och omkostnader, därefter på skulden. Köparen har inte rätt att räkna av eventuella motkrav på Toth Invest Solutions AB, såvida detta inte skriftligt godkänts av Toth Invest Solutions AB, och har heller inte rätt till att undanhålla någon del av köpesumman med hänvisning till motkrav av något slag. Om leveransen skjuts upp på grund av köparens förhållanden är köparen skyldig att betala till Toth Invest Solutions AB, som om leverans skett vid avtalad tid. Toth Invest Solutions AB kan skriftligt avtala bort detta villkor. På måttbeställda pooltak, samt PP-pool leveranser gäller endast betalning före leverans. Vid ofullständig betalning stoppas all leverans och kunden är skyldig att ersätta uppstående kostnader till Toth Invest Solutions AB.

Betalningar i webshoppen hanteras av Klarna som erbjuder även avbetalning för våra kunder. För mer info var god se Klarnas villkor på www.klarna.se.

 

Förbehåll om äganderätt:
Toth Invest Solutions AB förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills hela köpesumman inklusive leveranskostnader samt eventuella räntor och omkostnader erlagts i sin helhet.

 

Leveransvillkor för PP-pooler
Beställning av PP-pooler sker genom hemsidan, alternativt att slutkunden fyller i beställningsformuläret. Ofullständiga beställningsformulär kan nekas eller kompletteras av Toth Invest Solutions AB. Vid PP-pooler måste kunden godkänna orderbekräftelsen, betala handpenningen innan den går i produktion. Leveranstiden varieras beroende på poolmodell och Toth Invest Solutions AB kan inte krävas på ersättning eller skadestånd som uppstår pga förseningar som uppstår i samband med dessa. PP-poolen levereras med externt transportbolag under förutsättning att väderförhållandena tillåter det (vind och regn kan påverka leveransen). Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för merkostnader som uppstår pga försening av poolleverans. Kostnader som tillkommer i samband med poolleveransen (t ex stående kranbil som ej kan lasta av, kranbil som ej kan komma fram, mm) debiteras kunden. Eventuella transportskador som uppstår i samband med leverans måste omedelbart vid mottagande av leverans reklameras till transportbolaget.

OBSERVERA: skimmer, inlopp, flexslang, lampor eller övrig pooltillbehör är ej permanent monterade från fabrik utan endast monterade för transport. Poolinstallatören ansvarar alltid för att kontrollera att dessa komponenter är hela vid ankomst och installationen av dessa utförs fackmannamässigt. Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för skador eller läckage som uppstår pga att dessa komponenter inte är hela eller felaktigt installerade. Toth Invest Solutions AB lämnar tillverkarens garanti på alla komponenter. Missfärgningar som uppstår pga att ägaren misskött poolen (för låg/hög klorhalt/pH-värde täcks ej av garantin. Vidare gäller ej garantin om skadan har uppstått genom sättningar eller rörelser av poolen eller pga att installationen ej utförts enligt våra bestämmelser som finnes i “PP-Pool Installationshandbok”. Leverans av pooltak eller annan utrustning som har beställts samtidigt som poolen sker separat och Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för några dagars förskjutning av leveranser. Pumprum som levereras i samband med PP-pooler är provtryckta/testade i fabriken och Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för läckage som uppstår i dessa pumprum. Poolinstallatören är ansvarig att själv koppla in, montera, borra dräneringshål i dessa pumprum.

 

Leverans:
Leverans sker från Toth Invest Solutions AB:s lager eller från tillverkarens lager. Leveransen bekostas av köparen, såvida det inte uttryckligen framgår att leveranskostnaderna ingår i priset. Leveranskostnaderna (frakt, porto, förpackningsmaterial mm) framgår av Toth Invest Solutions AB:s aktuella prislista eller lämnas av Toth Invest Solutions. Leveranstiden bestäms av Toth Invest Solutions AB med hänsyn tagen till de förhållanden som gällde vid tidpunkten för erbjudandet eller vid ingåendet av avtalet. Toth Invest Solutions AB är inte ansvarig för försenade leveranser men strävar alltid efter punktlig leverans. Om en vara inte tas emot inom 3 dagar efter aviserad leverans eller felaktig adress lämnad av köparen, förbehåller sig Toth Invest Solutions AB rätten att kräva merkostnader såsom lagerhållning, transportkostnadstillägg, hanterings- och förseningsavgift per order. Eventuella transportskador som uppstår i samband med leverans måste omedelbart, dock senast 1 dag efter leverans reklameras till transportbolaget.

 

Fel vid beställning / Ångerrätt 14 dagar:
Toth Invest Solutions AB tillämpar ångerrätt 14 dagar på lagervaror. Beställningsvaror såsom pool, pooltak, lamelltäckning, liner, pooltäckning omfattas ej av ångerrätt. Dessa produkter specialtillverkas åt kunden enligt kundens beställning. Övriga returer accepteras generellt inte. I speciella fall kan retur av varor eller annullering av order ske efter att detta skriftligt avtalats och denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i obrutna originalförpackningar. Toth Invest Solutions AB förbehåller sig rätten till att vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 15% av fakturabeloppet, dock minst 550 SEK. Varorna krediteras till lägsta gällande dagspriser.
Vi följer konsumentköplagen och kunden har 3 års reklamationsrätt på produkter och 6 månader på installationsarbetet enligt konsumenttjänstelagen. Vid omleverans eller avhjälpande av fel vid reklamation återbetalas eventuella fraktkostnader inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade varan.

 

Produktinformation:
Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för eventuella fel eller ändringar i broschyrer och övrigt reklammaterial. Eventuella fel och ändringar kan inte användas mot Toth Invest Solutions AB.
Produktändringar: Toth Invest Solutions AB förbehåller sig rätten till att utan föregående varning ändra produkterna eller delar därav såvida detta kan ske utan att det medför funktionsmässiga problem för köparen.

 

Immateriella rättigheter:
Alla produktleveranser sker med hänsyn till varje enskild innehavares immateriella rättigheter och Toth Invest Solutions AB är inte ansvarigt för någon typ av handling från köparens sida som står i strid med dessa rättigheter.

 

Ofullständiga leveranser och reklamationer:
Vid leverans ska köparen omgående undersöka leveransen enligt normal affärssed. Om köparen anser att leveransen är ofullständig eller felaktig, skall köparen senast 24 timmar efter leverans skriftligen meddela Toth Invest Solutions AB om detta samt ange vilken eller vilka komponenter som saknas. Såvida köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt bristen och inte meddelar detta enligt ovanstående, kan köparen inte senare hävda denna brist. Toth Invest Solutions AB ansvarar ej för läckage i kopplingar, pumprum eller andra installationsrelaterade produkter då dessa kan ha rört sig under transporten. Ansvaret ligger därmed på köparen eller installatören att undersöka produkten och åtgärda felet utan Toth Invest Solutions AB:s inblandning. Toth Invest Solutions AB har rätt att välja huruvida den ofullständiga leveransen ska kompletteras eller om en omleverans ska ske. Förändringar eller ingrepp i den köpta produkten utan skriftligt samtycke från Toth Invest Solutions AB innebär att Toth Invest Solutions AB friskrivs från alla förpliktelser. Om Toth Invest Solutions AB uppmanar köparen, skall köparen omedelbart efter reklamationen, på köparens bekostnad och risk, returnera den enligt uppgift felaktiga varan till Toth Invest Solutions AB i originalförpackning. Toth Invest Solutions AB förbehåller sig rätten att vid varje enskilt tillfälle enbart förbinda sig till att mottaga den enligt uppgift defekta delen. Såvida Toth Invest Solutions AB har påtagit sig att erbjuda service enligt ett särskilt avtal omfattar serviceavtalet enbart de köpta produkterna. Toth Invest Solutions AB förbehåller sig rätten att testa varor som uppges vara defekta. Om Toth Invest Solutions AB vid test finner att varan fungerar felfritt, kommer varan att skickas i retur med en faktura på utfört arbete. Först efter att testet utförts, kommer Toth Invest Solutions AB att genomföra ett eventuellt byte eller kreditering. Byte: Varan ersätts med motsvarande vara och i motsvarande antal som mottagits i retur.

 

Begränsning av ansvar:
Ersättningskrav mot Toth Invest Solutions AB kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda produkten. Toth Invest Solutions AB ersättningsansvar är begränsat till direkta förluster och Toth Invest Solutions AB ansvarar inte för produktionsstopp, ersättning för förlorad förtjänst och andra indirekta förluster. Toth Invest Solutions AB ansvarar inte för förseningar eller brister, som kan hänföras till hjälpåtgärder, byte eller försök till detta. Toth Invest Solutions AB är utan ansvar såvida följande förhållanden förhindrar att köpet uppfylls eller gör att genomförandet försvåras i orimlig grad; konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom brand, krig, mobilisering eller liknande, rekvirering, beslagtagande, valutarestriktioner, revolter och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner av drivmedel samt bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantör, som kan hänföras till någon av de i denna punkt nämnda omständigheterna eller andra omständigheter, som i väsentlig grad förhindrar Toth Invest Solutions AB från att uppfylla sin del av avtalet. Omständigheter enligt föregående punkt som har inträffat innan erbjudandet tillkännagavs eller avtalet ingicks, medför endast ansvarsfrihet såvida omständigheternas inflytande på avtalets uppfyllande inte hade kunnat förutses vid denna tidpunkt.

 

Produktansvar:
I den utsträckning inget annat stadgas i svensk lagstiftning enligt regler om produktansvar som inte kan avtalas bort, gäller följande begränsningar: Toth Invest Solutions AB ansvarar enbart för skada som orsakats av en vara som levererats från Toth Invest Solutions AB i den utsträckning som det kan bevisas att skadan uppstått på grund av en brist eller försummelse i samband med denna vara trots att varan har installerats av en fackman enligt Toth Invest Solutions AB:s installationsmanual.
Överföring av rättigheter och skyldigheter: Toth Invest Solutions AB har rätt att överföra samtliga rättigheter och skyldigheter avseende avtalet till tredje man.

 

Sekretesspolicy:
Företaget hanterar personuppgifter med sekretess och följer Handelsbankens sekretesspolicy.

 

Tvister:
Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras genom skiljemän enligt Lag (1929:145) om skiljemän. Skiljeförfarande ska äga rum i Malmö. Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få ut en omtvistlig fordran. Därvid får tvistig motfordran inte åberopas kvittningsvis, utan sådan motfordran ska prövas i skiljeförfarande.

0
  0
  Din varukorg
  Din varukorg är tomTillbaka till butiken
   Beräkna frakt
   Verkställ rabattkod